ĐO THỬ NGHIỆM (VILAS 501- ĐK 332 – ĐK 353/TN-TĐC)

Cung cấp dịch vụ đo thử nghiệm:

  • Dung dịch chuẩn: pH, COD, TSS, kim loại, độ màu…
  • Khí chuẩn: SO2, CO, CO2, O2, HC, C2H5OH…
  • Mẫu chuẩn: các nguyên tố nền nhựa, nền kim loại
Bài viết trước đó QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG (VIMCERTS 012)
Bài viết sau đó CUNG CẤP CRMs