QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG (VIMCERTS 012)

Cung cấp các dịch vụ quan trắc và phân tích môi trường:

○ Quan trắc môi trường nước

○ Quan trắc môi trường khí

○ Đánh giá tác động môi trường

○ Lập đề án xả thải