KIỂM ĐỊNH (N386)

Cung cấp dịch vụ kiểm định:

○ PTĐ hàm lượng cồn trong hơi thở

○ PTĐ chất lượng nước, khí các loại